Endurance Athlete กับ Plyometric

การฝึก Plyometric คือการฝึกพละกำลัง หรือความสามารถในการสร้างแรงระเบิดของร่างกาย ซึ่งใช้ในการฝึกนักกีฬาที่ใช้พละกำลังเป็นหลัก เช่น Sprinter, Power Athletes คำถามก็คือว่า การฝึก Plyometric สามารถพัฒนา Performance ของนักกีฬาที่ใช้ความอดทน ความทนทาน อย่าง นักไตรกีฬา, นักวิ่งทางไกล, นักจักรยาน ได้มั้ย การฝึก Plyometric เป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อออกแรงให้ได้มากที่สุดในเวลาอันสั้น โดยส่วนมากที่คนเข้าใจกันคือ จะเป็นการฝึกกระโดด เพราะท่าฝึกส่วนใหญ่ จะเป็นการกระโดด (jumps), การกระโดดด้วยขาข้างเดียว (Hops), การกระโดดด้วยขาข้างเดียวแล้วลงด้วยขาอีกข้าง (Bounds) ซึ่งท่าฝึกเหล่านี้เป็นการฝึกการออกแรงให้เร็วที่สุด ให้เราต้องใช้เวลาบนพื้นให้น้อยลง การฝึกเหล่านี้มีประโยชน์กับ นักกีฬา Endurance Sport ครับ…

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top