Athletic Performance

คำว่า Performance ที่แปลว่า ศักยภาพ, ความสามารถ สามารถแปลได้หลายความหมายในหลายๆ บริบท ไม่ว่าจะเป็นทางกีฬา, ทางธุรกิจ แต่ถ้าเราออกกำลังกายมาถึงจุดที่อยากต่อยอดไปเป็นนักกีฬาสมัครเล่นหรืออาชีพ เราก็จะต้องมารู้จักกับคำนี้กัน Athletic Performance หมายถึง The ability to respond effectively to the various physical demands of the specific sport or event. หรือ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางร่างกายของกีฬานั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำว่า Performance ในบริบททางด้านกีฬา นี้ จะหมายความไปถึงความสามารถสูงสุดในกีฬาน้ันๆ ความสำเร็จในการแข่งขัน ซึ่งจะถูกพูดถึงมากในนักกีฬาระดับ…

การฝึกความแข็งแรงคืออะไร

การฝึกซ้อมกีฬาประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆด้าน 1 ในด้านที่มีความสำคัญนั้นก็คือการเสริมสร้างสมรรถภาพความแข็งแรง (Strength and Conditioning) หรือที่นักกีฬาหรือคนส่วนใหญ่เข้าใจ ก็คือการเล่นเวท (Weight Training) ซึ่งจะแบ่งออกไปได้หลายระยะของการฝึกซ้อม เช่น การเตรียมพร้อมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, การพัฒนาความแข็งแรงสูงสุด, การพัฒนาพละกำลัง และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ จะต้องผสมผสานและสอดคล้องกันไปกับการพัฒนาระบบพลังงาน, ระบบหัวใจและหลอดเลือด, ทักษะในกีฬานั้นๆ และร่วมไปถึง วิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงอื่นๆ และกายภาพบำบัด ผมจะขออธิบายแบบกว้างๆ เกี่ยวกับการฝึกความแข็งแรงก่อนนะครับความสำคัญของการฝึกความแข็งแรงที่สำคัญที่สุดก็คือ การป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม และการเพิ่มความสามารถทักษะของกีฬาได้ด้วย บ่อยครั้งที่ นักกีฬาหลายๆ ประเภท เน้นเพียงการฝึกเฉพาะทักษะกีฬาเท่านั้น หรือ วิ่ง หรือ จักรยานเพียงเท่านั้น หากได้รับการฝึกความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ก็จะยิ่งทำให้ศักยภาพหรือความสามารถของกีฬาเพิ่มขึ้นไปอีกขั้น โดยเฉพาะกีฬาที่อาศัยความอดทนมักจะหลงลืม เรื่องเหล่านี้ไป ยกตัวอย่างเช่น…

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top