Force-Velocity Curve ฝึกนักกีฬาอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด!

Force-Velocity-Curve-Featured-IMG

Force-Velocity Curve คือกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงและความเร็วที่โค้ชควรเข้าใจเพื่อวิเคราะห์สมรรถภาพ เลือกท่าฝึกหรือประเภทการฝึก ให้ได้ตรงตามความเหมาะสมของกีฬา

เจ้าภาพ (ไม่) เท่ากับ เจ้าเหรียญทอง

gold-medal-featured-img

การแข่งขันกีฬาในทุกระดับ หากใช้แนวคิดเพียงแค่ว่า “เหรียญทองเป็นตัวชี้วัดนักกีฬา โค้ช ทีมงาน” แน่นอนว่ากระบวนการที่นำไปสู่ผลลัพธ์นั้นอาจมีทั้งในแง่ดีและไม่ดี