คำว่า Performance ที่แปลว่า ศักยภาพ, ความสามารถ สามารถแปลได้หลายความหมายในหลายๆ บริบท ไม่ว่าจะเป็นทางกีฬา, ทางธุรกิจ

แต่ถ้าเราออกกำลังกายมาถึงจุดที่อยากต่อยอดไปเป็นนักกีฬาสมัครเล่นหรืออาชีพ เราก็จะต้องมารู้จักกับคำนี้กัน

Athletic Performance หมายถึง The ability to respond effectively to the various physical demands of the specific sport or event.

หรือ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางร่างกายของกีฬานั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำว่า Performance ในบริบททางด้านกีฬานี้ จะหมายความไปถึงความสามารถสูงสุดในกีฬาน้ันๆ ความสำเร็จในการแข่งขัน ซึ่งจะถูกพูดถึงมากในนักกีฬาระดับ Competitive หรือ Elite

องค์ประกอบของ Athletic Performance ที่สามารถวัดได้นั้น หลายองค์ประกอบ

ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจงไปในแต่ละชนิดกีฬา เป็นสิ่งที่นักกีฬาจะต้องมี และมุ่งพัฒนาไปให้เฉพาะเจาะจง ได้แก่

 1. Maximum Muscular Strength
 2. Anaerobic or Muscular Power
 3. Anaerobic Capacity
 4. Local Muscular Endurance
 5. Aerobic Capacity
 6. Agility
 7. Speed
 8. Flexibility
 9. Balance and Stability
 10. Body Composition
 11. Anthropometry

เป้าหมายในการฝึก จุดประสงค์ในการฝึก จะมุ่งเน้นไปที่ Performance ทั้งหมดของกีฬาชนิดนั้นๆ ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น กว่าคนทั่วไป และมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ

บทความต่อไปจะมาลงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ รอติดตามกันได้เลยครับ ขอบคุณครับ