ABOUT US

IMG 3983 scaled
Tham Thaiyanont
Founder and Owner

"เรามองการออกกำลังกายหรือการฝึกสมรรถภาพ เหมือนการ Crafting ที่ต้องลงมือทำอย่างปราณีต"

"เราจะเป็นทั้งโค้ชและเพื่อนที่ให้คำแนะนำ สอนคุณ โดยเริ่มจากศูนย์"

"แล้ว Crafting ให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน"